Oznámení o zpracování osobních údajů

ÚČEL A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste poskytli (dále jen “Údaje”) budou zpracovávány pro následující účely:
a) poskytování vyžádané služby (dále jen "Služba”) dle smlouvy uzavřené mezi vámi a společností NOVAPAX CZ s.r.o. (dále jen “Společnost”);

b) umožnění Společnosti, aby prováděla průzkumy spokojenosti zákazníků (dále jen “Spokojenost zákazníků”) ohledně kvality zboží a služeb Společnosti v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti; Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu.

ÚDAJE A JEJICH PŘÍJEMCI

Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem Společnosti, a to i na základě zvláštních smluvních závazků, sídlícími jak v členských státech EU, tak i ve státech mimo EU. Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo uplatňování práv Společnosti u soudů.

ÚDAJE A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

V rámci svých smluvních vztahů může Společnost předávat Údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a to včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími jménem Společnosti. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány na účely zpracování a jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě předání Údajů mimo EHP Společnost využije veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany Údajů (např. dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP atp.).

DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí Údajů není povinné. Neposkytnutí dobrovolných Údajů vám umožní přístup ke Službě, je však možné, že neposkytnutí údajů označených jako povinné Údaje, bude Společnosti bránit v poskytnutí Služby.

SPRÁVCE A TÝM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem je společnost NOVAPAX CZ s.r.o., se sídlem Na Jarově 2/2424, Praha 3, PSČ: 130 00, IČO: 485 87 656, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18056. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese vlckova@novapaxcz.eu

ÚDAJE A JEJICH UCHOVÁVÁNÍ

Údaje zpracovávané za účelem poskytování Služeb a Spokojenosti zákazníků bude společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Ohledně Údajů zpracovávaných za účelem poskytování Služeb může společnost pokračovat v jejich uchovávání i po delší dobu, když tato doba bude odpovídat ochraně zájmů Společnosti, týkajících se případné odpovědnosti Společnosti v souvislosti s poskytnutím Služeb.

VAŠE PRÁVA

Můžete uplatňovat následující práva, a to:

1. právo na přístup, což znamená právo obdržet od Společnosti informaci, zda jsou vaše Údaje zpracovávané a případně získat k těmto Údajům přístup;

2. právo na opravu a právo na výmaz, což znaná právo získat opravu nesprávných či neúplných Údajů a také právo na výmaz vašich Údajů, pokud bude vaše žádost oprávněná;

3. právo na omezení zpracování Údajů, což znamená právo požadovat pozastavení zpracování Údajů o vás, pokud bude Vaše žádost oprávněná;

4. právo na přenositelnost údajů, což znamená právo získat Vaše Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Vašich Údajů jiným správcům;

5. právo vznést námitku proti zpracování Vašich Údajů, pokud je žádost oprávněná, a to případně včetně případů, kdy jsou Vaše Údaje zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;

6. právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.

Všechna svá výše uvedená práva můžete uplatnit písemně u společnosti NOVAPAX CZ s.r.o., se sídlem Na Jarově 2/2424, Praha 3, PSČ: 130 00, IČO: 485 87 656, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18056, nebo na e-mailové adrese vlckova@novapaxcz.eu