Servisní podmínky

1) Záruční servis 

a) Záruční oprava 

1. Záruční opravou se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se vztahuje záruka. Zásah v rámci záruky bude proveden servisním střediskem/dodavatelem a to ve lhůtách:

- do 48 hodin od nahlášení závady příjezd technika a analýza závady

- do 14 dnů od nahlášení závady a doručení zařízení na servisní pracoviště/dodavateli v případě jednoduché závady

- složitější opravy – v rámci posouzení a uznání záruky u výrobce vzhledem k dopravě a reklamačního řízení u výrobce je nutné počítat se lhůtou až 30 dní 

Záruka se zásadně nevztahuje na zařízení, které nebylo provozováno dle podmínek pro provoz nebo chybnou obsluhou.

2. V případě závady na zařízení je třeba kontaktovat technika servisního střediska/ dodavatele telefonicky, e-mailem a sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy: 

- technik navštíví zákazníka - je třeba hradit dopravní náklady a čas strávený na cestě 

- zákazník zařízení přiveze do servisního střediska /dodavateli 

b) Záruční/pozáruční podmínky pro převzetí zboží k opravě 

1. Pro převzetí zařízení do záruční opravy se musí zákazník prokázat platným dodacím listem případně fakturou a spolu s technikem vyplní Protokol o převzetí do servisu (obsahuje identifikaci zařízení a reklamujícího/opravu požadujícího zákazníka, charakter závady). Obě strany podepíší tento Protokol o převzetí do servisu, čímž potvrdí předání/převzetí zařízení do opravy. 

2. V případě opravy u zákazníka technik buď zařízení opraví a vystaví Dodací list nebo Servisní list, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě nutnosti odvézt zařízení na servisní pracoviště vyplní technik spolu se zákazníkem Protokol o převzetí do servisu s předpokládaným termínem opravy a obě strany tento podepíší.

3. Případné více náklady si nechá technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).

4. Servisní středisko/dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce nebo jeho distributora v případě, že tento nemá ve skladu.

2) Pozáruční servis 

Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se již nevztahuje záruka.

1. Je zajištěn minimálně po dobu 12-ti měsíců po uplynutí záručních podmínek na zakoupené zařízení za smluvně stanovené ceny. 

2. Technik stanoví ve lhůtě do 7-mi dní rozpočet opravy a tento si nechá odsouhlasit zákazníkem. V případě návštěvy u zákazníka může toto stanovit přímo na místě.

3. Při nutnosti následného zvýšení rozpočtu provede opravu až po jeho odsouhlasení zákazníkem.

4. V případě nesouhlasu zákazníka se zvýšením rozpočtu opravy si servisní středisko/dodavatel účtuje náklady spojené se zjištěním technického stavu přístroje.

5. V případě, že zákazník nesouhlasí s rozpočtem opravy a opravu zruší, si servisní středisko/dodavatel účtuje náklady na diagnostiku závady a na náklady spojené s přepravou zařízení.

3) Preventivní prohlídka 

Zákazník může požádat o provedení preventivní prohlídky - údržba, vyčištění, kontrola, nastavení parametrů, atp. dle následujících podmínek:

prohlídka – dle aktuálního ceníku 
doprava technika k zákazníkovi – dle aktuálního ceníku 
Poplatek je účtován buď předem, nebo na fakturu na základě závazné písemné objednávky zákazníkem. 

4) Účtování oprav 

1. Záruční opravy jsou bezplatné a zákazník hradí pouze více náklady, tj. cestovné, příp. ubytování, čas strávený na cestě apod.

2. U pozáručních oprav hradí zákazník veškeré náklady dle odsouhlaseného rozpočtu na opravu nebo dle individuální dohody.

3. Oprava bude hrazena proti faktuře při převzetí, případně po dohodě na fakturu se splatností 14 dnů.

4. Telefonická technická podpora, servis, řešení problému se strojem za poplatek dle aktuálního ceníku.

 

5) Záruka na opravu 

a) U záruční opravy se automaticky prodlužuje záruka zařízení o dobu opravy.

b) U pozáruční opravy se vztahuje na každou provedenou opravu (materiál a práci) záruka 3 měsíce.

6) Cena za dopravu: 

- v Praze i mimo Prahu - dle aktuálního ceníku 

7) Cena za servisní práce: 

- hodina práce technika ve standardním režimu v servisním středisku, dle aktuálního ceníku 

- případně smluvní cena 

8) Cena za zaškolení nad rámec instalace zařízení: 

- zaškolení na užívání, čištění, nastavení, drobné uživatelské opravy a použití příslušenství, dle aktuálního ceníku 

Tyto Servisní podmínky jsou platné pro záruční a pozáruční servis zařízení dodávaných a servisovaných firmou NOVAPAX CZ s.r.o., Na Jarově 2/2424, 130 00 Praha 3, IČ:48587656. Tyto Servisní podmínky vstupují v platnost 1.1.2012.